Live Sex Book - free blog hosting
Bookmark Porn | FUCKBOOK | Free Porn | Porn | amateur porno
Home  Report Abuse  Directory  Signup  Video On Line 

 

sikis videolari

2011-Dec-26 - liseli porno

porno sikis izle Cinsellik hayat?n ?nemli yerleri aras?nda yer al?r. Cinsel ya?am hayat?n pek ?ok ?eyine etki eder. ?nsan neslinin devam? en ba?ta cinsellik ile m?mk?n olmaktad?r. Cinsel yak?nla?ma neticesinde erkek ?reme h?creleri ve kad?n ?reme h?creleri birle?mekte, yak?nl?k kurarak d?llenme meydana gelmektedir. Cinsel yak?nl?k ger?ekle?meden ya da erkek ?reme h?creleri devreye girmeden neslin devam? m?mk?n olmamaktad?r. Bu noktada cinsel birle?menin meydana gelmesinin yak?nda sa?l?kl? bir ?ekilde birle?menin meydana gelmesi de m?him olmaktad?r. Aksi takdirde bir tak?m ciddi sa?l?k problemleri meydana gelebilecektir. Cinsel yolla bula?an hastal?klar olduk?a ?oktur. Bu hastal?klar aras?nda misal olmas? bak?m?ndan frengi gibi hastal?klara ?rnek verebiliriz. A?DS gibi pek ?ok hastal?k da bu hastal??a misal olarak verilebilecektir. Bu gibi hastal?klardan korunabilmek i?in cinsel hayata sadece e?iniz ile devam etmeli ve ba?kalar? ile ili?kiye girmekte olan biriyle ili?kiye girmekten sak?nmal?s?n?z. Yoksa bu gibi hastal?klar?n bedeninize bula?mas? ?ok zor olmayacakt?r. ??nk? gerek penis gerekse de vajina yap?sal olarak her t?rl? d?? etkiye a??k konumdad?r. Hastal?klar ?ok rahat bir ?ekilde penis ve vajinadan cinsel birle?me neticesinde bula?abilecektir. H?lbuki ki?inin sadece e?i ile birlikte olmas? onu d?? etkilerden koruyacak ve sadece kendisi ile yak?nl?k kurmas?ndan ?t?r? olarak d?? etkilere a??k olmayacakt?r. Bu noktadan hareketle sizlerin kaliteli bir ?ekilde cinsel ya?aman?z i?in hijyene dikkat etmeniz gerekmektedir.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-26 - porno seyret

porno sikis izle ?ktidars?zl?k problemi cinsel ili?kiyi ?ok b?y?k oranda etkilemekte olan bir cinsel hastal?kt?r. Bu hastal?k erkek cinsel organ?n?n sertle?mesini etkilemekte ve etkin bir ?ekilde sa?l?kl? cinsel ili?kiye girilmesinde engel olmaktad?r. Sertle?me sorunun ??z?m?nde m?him olan ?ey hemen bir bevliyeye ba?vurmak ve durum hakk?nda sa?l?kl? bir tedavi g?rmek i?in sabretmek de gerekmektedir. Bu ba?lamda kad?nlara da e?lerine etkili bir ?ekilde davranmalar? gerekmektedir. Bu durumu ya?ayan e?lerine han?mlar?n sevecen davranmalar? gerekmektedir. Han?mlar e?lerine sevecen, yumu?ak davranmal? ve e?lerinin hi?bir ?ekilde gururunu k?rmamal?d?rlar. ??nk? erkekler bu durumu tamam?yla gurur meselesi yapmaktad?rlar. E?in iktidars?zl?k problemi ya?ayan erke?e sert davranmas?, incitici s?zler s?ylemesi onu tamam?yla ?zecektir. Bu noktadan hareketle e?lerin kocalar?na bu durumda destek olmalar? ise tedavi s?recinin ?ok daha rahat bir ?ekilde ??z?lmelerini sa?lamaktad?r. ??nk? moral bulan erkek ve e?inden de destek alan ki?i bu ba?lamda sorununu daha h?zl? bir ?ekilde ??zecektir. Bu ba?lamda m?him olan ?ey hekime ba?vurmak ve katiyen sabrederek sorunun giderilmesini sa?lamakt?r. E?er sizler de bu durumu ya??yor iseniz hastal???n ?ok zor giderilebilen bir hastal?k oldu?unu d???nmemeniz gerekir. ??nk? bu hastal?k etkili bir tedavi yolu ile ?ok rahat bir ?ekilde tedavi edilmektedir. Bu noktada hekime d??en g?rev de evli ?iftlere hastal?k hakk?nda bilgi sunmak ve tedavi s?reci hakk?nda bir tak?m izahatlarda bulunmakt?r.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-26 - liseli seks

Stres hayat?n pek ?ok alan?nda v?cut i?in problemler ta??makta olan bir durumdur. Stres; kalp ve damar sa?l???ndan tutun da v?cudun daha pek ?ok farkl? b?l?m?ne kadar v?cut i?in k?t? etkiler ta??maktad?r. Stresin darbe yapm?? oldu?u v?cut sa?l?k b?l?mlerinden bir tanesi de hi? ??phesiz ki cinsel sa?l?kt?r. Cinsel sa?l?k tamam?yla mutlulu?a ihtiya? duyan bir sa?l?k alan?d?r. Cinsel sa?l?k; stresin ?ok k?t? bir bi?imde etkiledi?i bir aland?r. ??nk? cinselli?in ya?anmas? tamam?yla libidoya yani cinsel iste?e ba?l? olmaktad?r. Stres ve ?z?nt?n?n oldu?u bir insan?n cinsel ya?am?nda y?ksek bir performansa sahip olmas? pek beklenmeyen bir durumdur. ??nk? stres libidoyu ?ok k?t? olarak etkilemektedir.sikis izle porno Ayn? zamanda stres cinsel organlar i?in de bir tak?m problemleri beraberinde getirebilmektedir. Misal olarak bayanlar?n adet d?ng?s?nden s?z edebiliriz. Stres baz? zamanlar bayanlar?n adet d?ng?lerini de bozmakta ve bazen ?nceye almakta ya da bazen normal d??? bir alana d?ng?y? atarak d?zeni bozabilmektedir. Cinsel ya?am? k?t? bir bi?imde etkilemi? olan durumlardan olan stres ayn? zamanda erkeklerde iktidars?zl?k problemine de sebep olmaktad?r. Bu noktadan hareketle sa?l?kl? bir ?ekilde bu problemden kurtulmak i?in tedaviye ba?vurulmal? ve etkili y?ntemleri hekimden destek alarak ??zmelidir. T?m bu durumlardan dolay? e?er sizler de sertle?me problemini ya??yor iseniz hemen bir bevliyeye g?r?lmeli ve ??z?m i?in gerekli olan y?ntemleri uygulamal?s?n?z.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-26 - sikis videolari

?ktidars?zl?k problemi d?nyada erkeklerin be?te birinin ta??m?? oldu?u tahmin edilen bir cinsel hastal?kt?r. Bu hastal?k; erke?in cinsel ili?ki i?in penisinin sertle?ememesi ve bu ?ekilde cinselli?i ya?amamas? olarak ifade edilebilir. Erkek cinsel organ?n?n serle?ememesi durumu ?ok k?t? bir ?ekilde cinselli?i etkiler ve muhakkak surette bayanlar?n da ho?una gitmeyen bir hal al?r. Bayanlar bu durumdan hi? ho?lanmazlar ??nk? bu durum cinselli?in sa?l?kl? bir ?ekilde ya?anmas?na engeldir. Bu durumu gururuna yediremeyen erkekler de durumun etkisi ile k?t? bir bi?imde psikolojik sorunlar ya?ayabilirler. ?imdi sizlere bu hastal???n olu?mas?nda bir tak?m sebeplerden s?z edelim. Bu hastal???n olu?mas?nda y?ksek- d???k tansiyon durumu olduk?a etkilidir. Bunun yan?nda diyabet, tiroit bezlerinin normal d??? olarak haddinden fazla ?al??mas?, zay?f kan de?erleri gibi durumlar da hastal???n olu?mas?nda b?y?k sebepler aras?nda yer al?r. sikis izle porno Bunlar?n yan?nda sinirsel manada meydana gelen bir tak?m hastal?klar da bulunmaktad?r. Bu hastal?klara ek olarak alkol, sigara gibi uyu?turucu ve beden sa?l???na k?t? etki edici hastal?klardan da s?z edebiliriz. T?m bunlar ve bunun gibi bir tak?m problemler iktidars?zl?k sorununun olu?mas?na neden olan hastal?klard?r. E?er sizler bu problemi ya?amay? arzu etmiyor iseniz bu saym?? oldu?umuz durumlar ve bunlar gibi bir tak?m hastal?k ve al??kanl?klara sahip iseniz bu durumda hemen tedavi almak durumundas?n?z. Aksi takdirde problemi k?t? bir ?ekilde ya?ay?p sizler de ?z?lebilirsiniz.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-26 - genc porno izle

Stres hayat?n pek ?ok alan?nda v?cut i?in problemler ta??makta olan bir durumdur. Stres; kalp ve damar sa?l???ndan tutun da v?cudun daha pek ?ok farkl? b?l?m?ne kadar v?cut i?in k?t? etkiler ta??maktad?r. Stresin darbe yapm?? oldu?u v?cut sa?l?k b?l?mlerinden bir tanesi de hi? ??phesiz ki cinsel sa?l?kt?r. Cinsel sa?l?k tamam?yla mutlulu?a ihtiya? duyan bir sa?l?k alan?d?r. Cinsel sa?l?k; stresin ?ok k?t? bir bi?imde etkiledi?i bir aland?r. ??nk? cinselli?in ya?anmas? tamam?yla libidoya yani cinsel iste?e ba?l? olmaktad?r. Stres ve ?z?nt?n?n oldu?u bir insan?n cinsel ya?am?nda y?ksek bir performansa sahip olmas? pek beklenmeyen bir durumdur. ??nk? stres libidoyu ?ok k?t? olarak etkilemektedir. Ayn? zamanda stres cinsel organlar i?in de bir tak?m problemleri beraberinde getirebilmektedir. Misal olarak bayanlar?n adet d?ng?s?nden s?z edebiliriz. Stres baz? zamanlar bayanlar?n adet d?ng?lerini de bozmakta ve bazen ?nceye almakta ya da bazen normal d??? bir alana d?ng?y? atarak d?zeni bozabilmektedir. Cinsel ya?am? k?t? bir bi?imde etkilemi? olan durumlardan olan stres ayn? zamanda erkeklerde iktidars?zl?k problemine de sebep olmaktad?r. Bu noktadan hareketle sa?l?kl? bir ?ekilde bu problemden kurtulmak i?in tedaviye ba?vurulmal? ve etkili y?ntemleri hekimden destek alarak ??zmelidir. T?m bu durumlardan dolay? e?er sizler de sertle?me problemini ya??yor iseniz hemen bir bevliyeye g?r?lmeli ve ??z?m i?in gerekli olan y?ntemleri uygulamal?s?n?z. porno sikis izle Vajinal ak?nt?lar pek ?ok kad?n?n muzdarip oldu?u bir konudur. Bu konu pek ?ok kad?n? rahats?z etmekte ve kendilerini sosyal hayattan uzakla?t?rmaktad?r. Vajinal ak?nt?da kad?n cinsel organ?ndan peynirimsi renkte ak?nt?lar meydana gelmektedir. Bu durum mantar gibi problemlerden ?t?r? olarak meydana gelmektedir. Vajinal ak?nt?lar sebebi ile v?cutta ka??nt? gibi problemler de meydana gelmektedir. Bu gibi durumlarda ?t?r? olarak Vajinal ak?nt?lar? tedavi etmek kad?n sa?l??? a??s?ndan olduk?a ?nemli bir yer almaktad?r. ??nk? tedavi edilmeyen ak?nt?lar daha farkl? problemlere de sebep olabilecektir. Bu noktadan ?t?r? olarak Vajinal ak?nt?lara kar?? uzman bir hekime ba?vurulmas?nda gerek vard?r. Vajinal ak?nt?larda sizler de bir tak?m tedbirler alabilirsiniz. Bu tedbirler misal olarak pamuklu i? ?ama??r kullanmak, banyo yapmaya biraz ara vermek gibi ifade edilebilir. Her g?n cinsel b?lge temizli?i yapmak da bu noktada ?ok ?nemlidir. Bu hastal?k ge?ene kadar her g?n titizlikle hareket edilmeli ve d?? etkilere kar?? ?nemli ?l??de tedbirler al?nmal?d?r. Bu ba?lamda e?er Vajinal ak?nt?ya sahip iseniz e?iniz ile korunmas?z ?ekilde cinsel ili?kiye girmek de olduk?a zararl? olan bir ?ey olacakt?r. ??nk? erkek cinsel organ? penis; birle?me an?nda bakteri ve vir?slerden etkilenebilir ve bunun neticesinde de ciddi sa?l?k problemleri ya?ayabilir. Bu noktada bu d?nem ge?ene kadar kondom gibi y?ntemleri kullanarak hastal?k hakk?nda bula?may? da engelleyebilirsiniz. Sa?l?kl? cinsel hayat i?in bizi takip edin.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

Information

sikis videolari
Porn